Vergelijk hier de tarieven

Uitleg

Wat denkt u dat de woning ongeveer waard is? Als de woning momenteel te koop staat kunt u de vraagprijs invullen.

Sommige taxateurs hanteren voor duurdere (vaak grotere) woningen een hoger tarief. We willen u graag het juiste tarief tonen.

90% van de taxatie-aanvragen is binnen 3½ uur ingepland

Kwaliteitseisen van een taxateur – beëdiging en validatie

Beëdigd taxateur onroerend goed
Tegenwoordig kan iedereen zich makelaar noemen, omdat de beëdiging van makelaars door de rechtbank in 2001 is afgeschaft, waarmee een einde kwam aan de titelbescherming.

Je kunt jezelf echter pas taxateur noemen als je voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de certificeringsregeling. Een aantal organisaties op het gebied van de makelaardij ontwikkelden dit naar aanleiding van de afschaffing van de beëdiging, om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.

De bank of de hypotheek geldverstrekker zal niet altijd elk taxatierapport accepteren. Als u een taxatierapport nodig heeft om een hypotheek te krijgen dan moet het taxatierapport voldoen aan de eisen van de geldverstrekker. Elke geldverstrekker hanteert in principe zijn eigen eisen t.a.v. het taxatierapport. Wel is gezamenlijk afgesproken aan welke kwaliteitseisen een taxateur en het taxatierapport moet voldoen. Voor het aanvragen van een hypotheek eisen geldverstrekkers een gevalideerd taxatierapport. Dit houdt in dat het taxatierapport nagekeken is door een valide instituut.

De taxateur moet in elk geval aan de volgende vier eisen voldoen: 

  1. Ingeschreven staan in een van de twee erkende taxatieregisters VastgoedCert of SCVM;
  2. Lid zijn van een van de drie makelaarsbrancheverenigingen NVMVBO of VastgoedPRO;
  3. Het taxatierapport opmaken conform de laatste normen vastgesteld door Centraal Hypothecair Fonds;
  4. Voldoende bekend zijn met de plaats of regio van het te taxeren object. De hypotheekgeldverstrekkers verschillen onderling wat betreft de maximale afstand tussen de standplaats van de taxateur en het adres van de te taxeren woning. Gemiddeld wordt een afstand van twintig kilometer geaccepteerd door bijna alle hypotheekgeldverstrekkers.

Daarnaast is het gebruikelijk (en soms expliciet verlangd door de hypotheekgeldverstrekker) dat de taxateur ook aan de volgende zaken voldoet:

  • In het bezit zijn van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, afgesloten bij een erkende verzekeraar;
  • Niet voor komen op de "zwarte en grijze lijsten" van hypotheekgeldverstrekkers;
  • Zelf als taxateur de taxatieactiviteiten verrichten en dit bijvoorbeeld niet uitbesteden;
  • Voortdurend zijn/haar kennisniveau op peil houden;
  • Aangesloten zijn bij het NWWI.

Taxateursregister

Om de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen, moeten taxateurs ingeschreven staan bij een van de twee erkende taxatieregisters, het VastgoedCert of SCVM. Alle ingeschreven makelaars en taxateurs zijn in het bezit van het DNV-certificaat makelaar/taxateur onroerende zaken of taxateur onroerende zaken volgens de norm ISO 17024. Een taxateur die ingeschreven staat bij het SCVM register is in het bezit van een geldige en toereikende beroepsaansprakelijkheids-verzekering en heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag moeten aanleveren. Lidmaatschap van een branchevereniging is alleen verplicht indien de taxateur wil taxeren voor het NWWI en/of NHG.

Het certificeringstraject bij VastgoedCert bestaat uit een algemene basistheorietoets en per kamer een specialisatiegerichte theorietoets en een praktijktoets.

Doordat al onze taxateurs staan ingeschreven in een van de twee registers kunnen wij de kwaliteit van de taxaties waarborgen.

Gevalideerde taxatie

Een gevalideerd taxatierapport is door een validatieinstituut nagekeken. Indien een taxateur te ver afwijkt van bijvoorbeeld de waarden die een rekenmodel voorschotelt, moet de afwijking worden onderbouwd. Zodra een taxatie-/validatieinstituut de taxatie heeft nagekeken en goedgekeurd, krijgt de taxateur een seintje dat het rapport gevalideerd is. Op dat moment kan het document ondertekend worden en kan het hypotheekdossier compleet gemaakt worden.

Hieronder leest u kort wat de verschillende instanties, registers en brancheverenigingen inhouden.

NWWI

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, afgekort NWWI, is een onafhankelijk, landelijk taxatieinstituut dat geldt als keurmerk voor taxateurs. Financiers, hypotheekintermediairs en consumenten kunnen bij het NWWI terecht voor transparante informatie over de waarde van woningen. Het NWWI kan ervoor zorgen dat u de beschikking krijgt over een gevalideerd taxatierapport. Het NWWI is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Het keurmerk staat voor deskundigheid, transparantie en kwaliteit. Het NWWI ziet erop toe dat elke taxatie volgens heldere richtlijnen tot stand komt. Door taxateurs betrouwbare taxatieproducten te bieden, schept het instituut de voorwaarden voor kwalitatief goede en objectieve taxaties. Taxaties die duidelijke, op de situatie toegespitste informatie leveren. Zo ontstaan maatproducten.

VastgoedCert

VastgoedCert is een branchebreed platform dat gecertificeerde makelaars en taxateurs in onroerende zaken registreert op basis van hun vakbekwaamheid. Bij VastgoedCert zijn ruim 6.500 gecertificeerde makelaars en taxateurs geregistreerd. Deze makelaars en taxateurs worden gecertificeerd door een Certificerende Instelling (KEMA) op basis van de vereisten die VastgoedCert heeft vastgesteld. Deze eisen zijn vastgelegd in het een certificatieschema. Bij VastgoedCert aangesloten brancheorganisaties zijn NVM, VastgoedPro, NVR en RVT. Andere aangesloten organisaties zijn o.a. Vereniging Eigen Huis en Vereniging Nederlandse Gemeenten.

SCVM

De registratie in het SCVM-Register is slechts vijf jaar geldig. Om na vijf jaar voor hercertificering in aanmerking te komen, dient de SCVM-makelaar zijn kennis en kunde altijd op peil te houden door het volgen van Permanente Educatie. Zo bent u te allen tijden verzekerd van de kwaliteit van uw SCVM makelaar. De instelling die de certificering voor de SCVM verzorgt, is Det Norske Veritas (DNV). DNV is de grootste persoonscertificeerder van Europa. Persoonscertificering volgens de wereldwijd erkende ISO 17024-norm is een objectief kwaliteitssysteem gebleken. Alleen makelaars/taxateurs die aan de hoge vakbekwaamheidseisen kunnen voldoen, kunnen middels deze norm worden gecertificeerd.

NVM

De Nederlandse Vereniging voor Makelaars en Taxateurs, NVM, is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. Ze bestaat sinds 1898 en heeft haar hoofdkantoor in Nieuwegein. De NVM is thuis in alle marktsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek. De NVM Vereniging heeft inmiddels ruim 4000 leden.

VastgoedPRO

VastgoedPRO is de enige beroepsorganisatie in Nederland waarin makelaars, taxateurs en andere vastgoed professionals verenigd en georganiseerd zijn. In december 2009 is VastgoedPRO als organisatie ontstaan vanuit fusie tussen Landelijke Makelaars Vereniging (LMV) en Register van Vastgoed Taxateurs (RVT). Hoewel VastgoedPRO eind 2009 is opgericht, gaat de historie van de grondleggers van VastgoedPRO (voorheen LMV en RVT Makelaars) meer dan twintig jaar terug. Deze jarenlange expertise en deskundigheid vormen de basis van kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van de huidige aangesloten leden. Tot en met 2001 waren de professies Makelaar en Taxateur gereguleerd. De titel was beschermd, de professionals werden beëdigd, voordat ze toegelaten werden tot uitoefening van het vak. Na 2001 is deze titelbescherming en beroepsbescherming afgeschaft. Sindsdien mag iedereen zich makelaar of taxateur noemen.

VBO

VBO Makelaar is de snelst groeiende en tweede brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs in onroerend goed. De ruim 1000 makelaars/taxateurs richten zich op Wonen, Bedrijfsmatig Vastgoed, Agrarisch Vastgoed en/of (WOZ-)taxaties. De VBO-leden staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Ze zijn vakbekwaam en worden permanent getoetst op hun vakkennis. Om de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen zijn de VBO-leden gehouden aan de gedragscode. Op hun handelen wordt toegezien door een onafhankelijk tuchtcollege. De VBO behartigt de belangen van haar leden richting politiek en overheid. Daarnaast zijn ook marktordening en dienstverlening kerntaken. De VBO is opgericht in 1985 en gevestigd in Rijswijk.

NHG

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Hiermee staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker. Het NHG stelt verplicht dat u een gevalideerd taxatierapport aanlevert. Deze validatie wordt gedaan via een taxatiekeurmerkinstituut. Dit brengt extra kosten met zich mee, welke de taxateur meestal zal doorberekenen aan de klant.

CHF

Het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) is de koepel waarbinnen hypotheekverstrekkers (banken, verzekeraars, pensioenfondsen) gedragsregels hebben afgesproken. Het CHF is in 1990 opgericht door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Verbond van Verzekeraars, de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen en Bouwfonds Hypotheken B.V.. De NVB voert het secretariaat voor het CHF. Doel van het CHF is onder andere toezien op de naleving van de gedragscode.


Wilt u een gevalideerde taxatie? Vergelijk dan hierboven de tarieven van taxateurs bij u in de buurt en vind de goedkoopste tarieven voor een valide taxatierapport.

"Binnen 10 minuten al telefoon van de makelaar"Dhr. Mulder "Alles lekker snel geregeld"Mvr. Smeets "Snel, tijdig en voor een mooie prijs een keurig rapport!"Dhr. Wassenaar

NWWI taxatie
NHG taxatie
VastgoedCert taxatie register
SCVM taxatie register

Aankoopmakelaar